13. foglalkozási ág - Teszt

Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők részére


 • 1. Határozza meg az érintett műszaki megoldás fogalmát!

  jogszabály vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt tűzvédelmi berendezés, rendszer, készülék, szerkezet, valamint az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) szerint felülvizsgálat tárgyát képező rendszer
  a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a tűzterjedés gátlására, valamint a tűzeset során keletkező hőnek, füstnek és égésgázoknak az elvezetésére kialakított, helyhez kötött berendezés
  az építményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a tűz oltására, a beavatkozás könnyítésére, a tűz terjedésének megakadályozására, a tűzkár csökkentésére alkalmazott, tűzoltó vízforrásnak nem minősülő, önműködő vagy kézi indítású vagy mindkét módon indítható berendezés
 • 2. Mit nevezünk üzemeltetői ellenőrzésnek?

  az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az üzemeltető által írásban megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki megoldás működőképességéről való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak írásban történő dokumentálása
  mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességének, hatékonyságának biztosítása, meghibásodásának megelőzése, valamint ezek dokumentálása
  két egymást követő ellenőrzés, felülvizsgálat vagy karbantartás között eltelt idő megengedett maximuma
 • 3. Mit nevezünk karbantartásnak?

  a jogosult személy által végzett mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességéről, hatékonyságáról, az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás és a javítás megtörténtéről való meggyőződés, valamint ezek írásban történő dokumentálása
  az érintett műszaki megoldás működőképességéről való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak írásban történő dokumentálása
  mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességének, hatékonyságának biztosítása, meghibásodásának megelőzése, valamint ezek dokumentálása
 • 4. Mit nevezünk felülvizsgálatnak?

  mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességének, hatékonyságának biztosítása, meghibásodásának megelőzése, valamint ezek dokumentálása
  a jogosult személy által végzett mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességéről, hatékonyságáról, az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás és a javítás megtörténtéről való meggyőződés, valamint ezek írásban történő dokumentálása
  az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az üzemeltető által írásban megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki megoldás működőképességéről való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak írásban történő dokumentálása
 • 5. Mit nevezünk ciklusidőnek?

  két egymást követő ellenőrzés, felülvizsgálat vagy karbantartás között eltelt idő megengedett maximuma
  két egymást követő ellenőrzés között eltelt idő megengedett maximuma
  két egymást követő felülvizsgálat között eltelt idő megengedett maximuma
 • 6. Melyik jogszabály határozza meg az érintett műszaki megoldások üzemeltetői ellenőrzéseinek, felülvizsgálatainak, karbantartásának ciklus idejét?

  54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
  45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
  1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 • 7. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat hányadik melléklete határozza meg az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzésének, felülvizsgálatának, illetve karbantartásának ciklus idejét?

  8. melléklet
  18. melléklet
  1. melléklet
 • 8. Válassza ki a hamis állítást!

  hő- és füstelvezetést kell létesíteni: 1200 m2-nél nagyobb alapterületű helyiségben, tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben, menekülési útvonalon, (a füstmentes lépcsőház, a füstmentes lépcsőházi előtér és a tűzgátló előtér kivételével) 100 m2-nél nagyobb alapterületű pinceszinti helyiségekben, fedett átriumokban, ott, ahol a rendeltetés alapján e rendelet előírja, speciális építmény esetén az OTSZ XII. fejezet alapján vagy ott, ahol a rendeltetés és a füstfejlődés jellemzői alapján, a kiürítés és a tűzoltó beavatkozás feltételeinek biztosítása céljából a tűzvédelmi szakhatóság előírja
  a hő és füst elleni védelem tűzoltósági vezérlőtablóján nem kell megjeleníteni a vezérelt eszközök üzemállapotait: üzemkész, működik, hiba
  a hő- és füstelvezetés és a füstmentesítés kézi működtetését biztosítani kell lépcsőház esetében a lépcsőházba nyíló, a menekülésre szolgáló ajtók – lépcsőház felől nézve – külső oldala mellett, a menekülés valamennyi irányából észlelhető helyen és a lépcsőház kijárati szintjén a lépcsőházból kivezető, menekülésre szolgáló ajtó külső vagy belső oldala mellett
 • 9. Mi nevezünk füstcsappantyúnak?

  olyan szerkezet, amely tűz esetén nyitott állapotában lehetővé teszi a légpótláshoz szükséges levegő természetes úton történő beáramlását a füstelvezetéssel ellátott helyiségbe
  szellőzővezetékbe építhető, automatikusan működésbe hozható zárószerkezet, amely a füst vagy a forró égésgázok tovább terjedését nyitott helyzetben előírt ideig biztosítja, zárt állapotban előírt ideig megakadályozza
  olyan berendezés, amely tűz esetén a hő- és füstelvezetéshez szükséges légpótlás helyiségbe juttatását gépi úton, kényszeráramoltatással biztosítja
 • 10. Mi a szerepe a füstköténynek?

  olyan szerkezet, amely tűz esetén lehetővé teszi a hő és füst természetes úton történő kiáramlását a szabadba
  a szomszédos füstszakaszokat egymástól elválasztó építményszerkezet vagy berendezés, ami a füst oldalirányú terjedését korlátozza
  építményszerkezeten átvezetett gépészeti vezetéken belül a tűz átterjedését meghatározott ideig meggátolja
 • 11. Határozza meg a füstmentes lépcsőház fogalmát!

  olyan lépcsőház, amelybe az épülettűz alkalmával képződött füst és mérgező égésgázok bejutásának lehetősége oly mértékben van korlátozva, hogy a lépcsőház az épület biztonságos kiürítésére és a mentésre meghatározott ideig alkalmas marad
  olyan lépcsőház, amely az épület kiürítésére és a mentésre alkalmas
  olyan lépcsőház, amely épülettűz esetén az épület biztonságos kiürítésére és a mentésre alkalmas
 • 12. Határozza meg a füstszakasz fogalmát!

  a helyiség vagy annak része, amelynek kialakítása korlátozza a füst átterjedését a szomszédos füstszakaszba
  minden oldalról elsődleges építményszerkezettel határolt közlekedő helyiség
  az épület, a speciális építmény, a szabadtéri tárolóterület meghatározott része, amelyet a szomszédos építmény- és térrésztől tűzterjedés ellen védetten alakítanak ki
 • 13. Határozza meg a hő- és füstelvezetés tűzoltósági vezérlőtablójának fogalmát!

  a biztonsági jellel együtt alkalmazott, kiegészítő információt adó tábla
  olyan helyiség, amelyből a tűzoltói beavatkozáshoz szükséges és azt elősegítő tűzvédelmi berendezések vezérelhetők
  a hő és füst elleni védelem valamennyi eszközének egy központi helyről való, a tűzoltóság általi távműködtetését biztosító kezelőfelület
 • 14. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az installációk, dekorációk, anyagok elhelyezésekor?

  az installációk, dekorációk, anyagok nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, működését
  az installációk, dekorációk minél kisebb mértékben takarják el a légpótláshoz szükségesnyílásfelületet
  az installációk, dekorációk minél kisebb mértékben korlátozzák a hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, működését
 • 15. A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Hol kell elhelyezni az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot?

  a helyiség bejárati ajtaján
  a nyílászárón vagy a nyílás mellett
  az épület bejárati ajtaján
 • 16. Válassza ki a hamis állítást!

  a füst szabadba vezetésének helyét úgy kell megválasztani, hogy a kijutó füst ne veszélyeztesse a menekülési útvonalakat, a hő- és füstelvezetéshez szükséges légpótlást, a füstmentesítés légellátását, a tűzoltó beavatkozást, a szomszédos épületekben, tűzszakaszban tartózkodókat és ne idézzen elő másodlagos gyújtási veszélyt
  A hő- és füstelvezetés kizárólag gépi úton, hő- és füstelvezető berendezéssel biztosítható
  A füstelvezető légcsatornát és függesztő-tartószerkezeteit úgy kell kialakítani, hogy a tűz esetén fellépő hőtágulás felvételére alkalmas legyen

Jelentkezés

Nézze meg időpontjainkat és jelentkezzen még ma!

Copyright © 2021 | Minden jog fenntartva. | Adatvédelmi Tájékoztató | Impresszum